New Document นโยบายความเป็นส่วนตัว
ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย wanmaileasing2557.tht.me มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าและสมาชิก wanmaileasing2557.tht.me แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับ wanmaileasing2557.tht.me คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น wanmaileasing2557.tht.me (“ wanmaileasing2557.tht.me ”) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของ wanmaileasing2557.tht.me ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของ wanmaileasing2557.tht.me ดังต่อไปนี้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ wanmaileasing2557.tht.me
ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ wanmaileasing2557.tht.me ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ wanmaileasing2557.tht.me และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ wanmaileasing2557.tht.me ได้
wanmaileasing2557.tht.me สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ wanmaileasing2557.tht.me ได้อย่างต่อเนื่อง wanmaileasing2557.tht.me อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาใช้งานเว็บไซต์ของ wanmaileasing2557.tht.me ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
สิทธิ์ในเว็บไซต์
ท่านจะไม่กระทำการและท่านตกลงที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นกระทำการลอกเลียน(เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยการให้ใช้สิทธิ์นี้อย่างชัดแจ้ง) กระจาย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (วิศวกรรมย้อนกลับ คือ กระบวนการค้นหาโครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนของโปรแกรมออกจากกัน แล้ววิเคราะห์การทำงานในแต่ละส่วน จากนั้นจึงนำมาสร้างโปรแกรมใหม่ ที่ทำงานได้เหมือนเดิม โดยปราศจากการคัดลอกจากต้นแบบ) แยกประกอบ หรือพยายามที่จะดึงรหัสข้อมูล หรือถอดรหัส หรือแก้ไข หรือสร้างงานอนุพันธุ์ของเว็บไซต์หรือการบริการใดๆ ที่ wanmaileasing2557.tht.me จัดให้ หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์
การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ wanmaileasing2557.tht.me นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ wanmaileasing2557.tht.me อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หาก wanmaileasing2557.tht.me ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว wanmaileasing2557.tht.me จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ของท่านแก่ wanmaileasing2557.tht.me แล้ว wanmaileasing2557.tht.me จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ wanmaileasing2557.tht.me
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
wanmaileasing2557.tht.me จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ wanmaileasing2557.tht.me จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ wanmaileasing2557.tht.me หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น wanmaileasing2557.tht.me อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ wanmaileasing2557.tht.me ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ wanmaileasing2557.tht.me ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้
wanmaileasing2557.tht.me อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการให้บริการของเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับ wanmaileasing2557.tht.me หรือเข้ามาดำเนินการในนามของ wanmaileasing2557.tht.me นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของ wanmaileasing2557.tht.me ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ wanmaileasing2557.tht.me ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของ wanmaileasing2557.tht.me องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ wanmaileasing2557.tht.me ด้วยเช่นกัน
กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
wanmaileasing2557.tht.me จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
wanmaileasing2557.tht.me มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ wanmaileasing2557.tht.me ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย
คุกกี้คืออะไร ?
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลที่มีตัวระบุเอกลักษณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังบราวเซอร์ของท่าน และจะฝังตัวหรือจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับเข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าไปใช้งานหรือเข้าไปเยี่ยมชมสามารถส่งคุกกี้มายังบราวเซอร์ของท่านได้หากท่านกำหนดค่าบราวเซอร์ให้ยินยอมหรืออนุญาตให้คุกกี้ดังกล่าวเข้ามา อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถกำหนดค่าบราวเซอร์ให้อนุญาตเฉพาะคุกกี้จากเว็บไซต์ที่เคยได้ส่งให้ท่านแล้วเท่านั้น ไม่ใช่คุกกี้ที่ส่งมาจากเว็บไซต์อื่น ท่านสามารถกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านให้ยินยอมรับคุกกี้ทั้งหมดได้ หรือสามารถเลือกให้มีการแจ้งเตือนหากคุณมีคุกกี้ที่ต้องการจะถูกส่งกลับเข้ามา หรือสามารถแจ้งไม่ประสงค์ที่จะรับคุกกี้เลยก็ได้ เนื่องจากบราวเซอร์แต่ละรับบจะมีความแตกต่างกัน ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เมนู “ช่วยเหลือ” บนบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้ทราบว่าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับคุกกี้ได้อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้ว่าการบล็อคคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ได้
เราใช้คุกกี้ได้อย่างไร
ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของคุกกี้สำหรับผู้ใช้งาน รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้ของเรา ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้
ประเภทที่ 1 : คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งคุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ อย่างเช่นมีการใช้คุกกี้สำหรับการซื้อของผ่านออนไลน์ หรือเพื่อที่จะป้องกันการโกง
ประกาศสำหรับผู้ใช้งาน :คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป้นในการช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในเว็บไซต์และใช้งานตามคุณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ อย่างเช่น การเข้าถึงส่วนรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ถ้าหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้แล้ว การบริการต่างๆ ที่ท่านต้องการ อย่างเช่น การใช้ตระกร้าซื้อของผ่านออนไลน์ หรือการจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้
ประเภทที่ 2 : คุกกี้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน/ใช้ในการวิเคราะห์คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ว่า ผู้ใช้เว็บไซต์นั้นใช้เว็บไซต์อย่างไรบ้าง (ตัวอย่างเช่น คุกกี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ของ Google หรือของ Omniture)
ประกาศสำหรับผู้ใช้งาน :คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ว่า ผู้ใช้เว็บไซต์นั้นใช้เว็บไซต์อย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น เว็บเพจใดบ้างที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าไปบ่อยที่สุดและเยี่ยมชมเหล่านั้นได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดจากเว็บเพจหรือไม่ คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมเว็บเพจ ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บจะเป็นลักษณะการเก็บรวบรวมไว้ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อที่จะทำการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์
ประเภทที่ 3 : คุกกี้ที่ใช้ด้านการทำงานของระบบคุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อรับรู้หรือเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานกลับใายังเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้รับรู้และจดจำทางเลือกต่างๆ ของผู้ใช้งาน และสามารถให้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีลักษณะสอดคล้องกับผู้ใช้งาน
ประกาศสำหรับผู้ใช้งาน :คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำทางเลือกที่ท่านได้ดำเนินการ (เช่น ชื่อผู้ใช้งานของท่าน ภาษาที่ใช้ หรือภูมิภาคทีท่านอยู่)และ ยังจัดให้มีคุณลักษณะที่เป็นส่วนตัวและช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินการต่างๆ คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อที่จะจดจำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ท่านทำ เช่น การประบเปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวพิมพ์อักษร และส่วนอื่นๆ ของหน้าเว็บเพจนั้นๆ ที่ท่านมาสารถจะดำเนินการได้ตามที่ท่านเลือกดำเนินการ คุกกี้ยังถูกนำมาใช้เพื่อการให้บริการแก่ท่านได้ตามที่ต้องการอย่างเช่น การดูวิดีโอ ข้อมูลสารสนเทศที่คุกกี้เหล่านี้ได้เก็บรวบรวมไว้อาจจะไม่มีการระบุหรือปรากฎชื่อ และคุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านใช้ในเว็บไซต์อื่นๆ ได้
ประเภทที่ 4 : คุกกี้แบบมีเป้าหมายคุกกี้เหล่านี้มาสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ผุ้ใช้งานเข้าไปเยี่ยมชม รวมถึงเว็บเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมเป็นการส่วนตัวรวมถึงการโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จะถูกติดตาม ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบราวเซอร์ จะถูกนำมาใช้เพื่อการส่งรายการโฆษณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน
ประกาศสำหรับผู้ใช้งาน :คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อการส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านและสิ่งที่ท่านสนใจ คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้ในการจำกัดหรือลดเวลาในการมองหาโฆษณาหรือข้อมูล พร้อมทั้งยังช่วยในการวัดประสิทธิผลของการทำโฆษณา คุกกี้ดังกล่าวโดยปกติจะกำหนดหรือวางไว้โดยเครื่อข่ายการโฆษณาโดยกำหนดไว้หรือพ่วงได้ไว้ตามที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ได้อนุญาต คุกกี้เหล่านี้จะสามารถจดจำได้ว่าท่านเข้าไปยังเว็บไซต์ใดบ้างและข้อมูลเหล่านี้จะถูกแชร์ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ อย่างเช่น ผู้ทำการโฆษณา ซึ่งบ่อยครั้งที่คุกกี้แบบเป้าหมายหรือแบบโฆษณานี้จะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่กำหนดไว้โดยองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
ประเภทที่ 5 : คุกกี้ประเภทสื่อสังคมคุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถแชร์ข้อมูลที่ท่านได้กระทำหรือดำเนินการในเว็บไซต์นั้นๆ ในสื่อสังคมอย่างเช่น Facebook และ Twitter
ประกาศสำหรับผู้ใช้งาน :คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา กรุณาอ้างอิงกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ดังกล่าว
วิธีการในการควบคุมและลบคุกกี้
ถ้าหากท่านประสงค์ที่จะจำกัดหรือขัดขว้าง (บล็อก) คุกกี้ดังกล่าว ซึ่งกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของเรา (หรือเว็บไซต์อื่นๆ) ท่านสามารถทำได้โดยการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่าน กรุณาเข้าเมนู “Help” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อดูรายละเอียดอีกทางเลือกหนึ่งคือไปเว็บไซต์ https://www.allaboutcookies.org/ สำหรับข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับบราวเซอร์ประเภทต่างๆ ท่านยังสามารถที่จะค้นหารายละเอียดว่าจะสามารถลบข้อมูลคุกกี้ได้อย่างไรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน พร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้พึงระลึกว่าการจำกัดคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
การติดต่อเรา และสิทธิ์ในการร้องเรียนของท่าน
เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับความคิดเห็น คำร้องขอ หรือข้อกังวลต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา โดยส่งมาได้ที่ ผู้ประสานงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
e-mail address: [email protected]

View all ...